(1)
วารสารการจัดการก. Editorial Board. WU 2018, 7.