(1)
วารสารการจัดการก. Cover and Contents. WU 2019, 8.