(1)
วารสารการจัดการก. Cover and Contents. WU 2020, 9.