(1)
วารสารการจัดการก. Author Guidelines. WU 2017, 6.