วารสารการจัดการก. (2018). Editorial Board. WMS Journal of Management, 7(1). Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/wms/article/view/110392