วารสารการจัดการก. (2019). Contents. WMS Journal of Management, 8(1). Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/wms/article/view/168138