วารสารการจัดการก. (2017). Author Guidelines. WMS Journal of Management, 6(1). Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/wms/article/view/75772