วารสารการจัดการก. Editorial Board. WMS Journal of Management, v. 7, n. 1, 29 Jan. 2018.