วารสารการจัดการก. Contents. WMS Journal of Management, v. 7, n. 2, 26 May 2018.