วารสารการจัดการก. Editorial Board. WMS Journal of Management, v. 7, n. Special, 13 Jul. 2018.