วารสารการจัดการก. Contents. WMS Journal of Management, v. 7, n. Special, 14 Jul. 2018.