วารสารการจัดการก. Contents. WMS Journal of Management, v. 7, n. 3, 24 Sep. 2018.