วารสารการจัดการก. Contents. WMS Journal of Management, v. 8, n. 1, 26 Jan. 2019.