วารสารการจัดการก. Cover and Contents. WMS Journal of Management, v. 8, n. 2, 20 Apr. 2019.