วารสารการจัดการก. Cover and Contents. WMS Journal of Management, v. 8, n. 3, 30 Jul. 2019.