วารสารการจัดการก. Author Guidelines. WMS Journal of Management, v. 6, n. 1, 26 Jan. 2017.