วารสารการจัดการกองบรรณาธิการ. 2018. “Contents”. WMS Journal of Management 7 (3). https://so06.tci-thaijo.org/index.php/wms/article/view/147011.