วารสารการจัดการกองบรรณาธิการ. 2019. “Contents”. WMS Journal of Management 8 (1). https://so06.tci-thaijo.org/index.php/wms/article/view/168138.