วารสารการจัดการกองบรรณาธิการ. 2019. “Cover and Contents”. WMS Journal of Management 8 (3). https://so06.tci-thaijo.org/index.php/wms/article/view/206304.