วารสารการจัดการกองบรรณาธิการ. 2017. “Author Guidelines”. WMS Journal of Management 6 (1). https://so06.tci-thaijo.org/index.php/wms/article/view/75772.