วารสารการจัดการก. (2018) “Contents”, WMS Journal of Management, 7(2). Available at: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/wms/article/view/125704 (Accessed: 28February2020).