วารสารการจัดการก. (2019) “Contents”, WMS Journal of Management, 8(1). Available at: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/wms/article/view/168138 (Accessed: 20September2020).