วารสารการจัดการก. (2019) “Cover and Contents”, WMS Journal of Management, 8(2). Available at: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/wms/article/view/184240 (Accessed: 21January2021).