วารสารการจัดการก. (2019) “Cover and Contents”, WMS Journal of Management, 8(3). Available at: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/wms/article/view/206304 (Accessed: 20January2021).