[1]
วารสารการจัดการก., “Editorial Board”, WU, vol. 7, no. 1, Jan. 2018.