[1]
วารสารการจัดการก., “Contents”, WU, vol. 7, no. 2, May 2018.