[1]
วารสารการจัดการก., “Contents”, WU, vol. 7, no. Special, Jul. 2018.