[1]
วารสารการจัดการก., “Contents”, WU, vol. 7, no. 3, Sep. 2018.