[1]
วารสารการจัดการก., “Contents”, WU, vol. 8, no. 1, Jan. 2019.