[1]
วารสารการจัดการก., “Cover and Contents”, WU, vol. 8, no. 3, Jul. 2019.