[1]
A. Aujirapongpan, “Certificates”, WU, vol. 3, no. 1, Mar. 2016.