[1]
วารสารการจัดการก., “Author Guidelines”, WU, vol. 6, no. 1, Jan. 2017.