วารสารการจัดการก. “Cover and Contents”. WMS Journal of Management, Vol. 8, no. 2, Apr. 2019, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/wms/article/view/184240.