วารสารการจัดการกองบรรณาธิการ. “Contents”. WMS Journal of Management 7, no. 2 (May 26, 2018). Accessed February 21, 2020. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/wms/article/view/125704.