วารสารการจัดการกองบรรณาธิการ. “Editorial Board”. WMS Journal of Management 7, no. Special (July 13, 2018). Accessed August 14, 2020. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/wms/article/view/134284.