วารสารการจัดการกองบรรณาธิการ. “Contents”. WMS Journal of Management 7, no. Special (July 14, 2018). Accessed February 27, 2020. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/wms/article/view/134331.