วารสารการจัดการกองบรรณาธิการ. “Contents”. WMS Journal of Management 7, no. 3 (September 24, 2018). Accessed May 28, 2020. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/wms/article/view/147011.