วารสารการจัดการกองบรรณาธิการ. “Contents”. WMS Journal of Management 8, no. 1 (January 26, 2019). Accessed August 14, 2020. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/wms/article/view/168138.