วารสารการจัดการกองบรรณาธิการ. “Cover and Contents”. WMS Journal of Management 8, no. 3 (July 30, 2019). Accessed January 20, 2021. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/wms/article/view/206304.