วารสารการจัดการกองบรรณาธิการ. “Cover and Contents”. WMS Journal of Management 8, no. 4 (October 27, 2019). Accessed March 29, 2020. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/wms/article/view/223135.