วารสารการจัดการกองบรรณาธิการ. “Cover and Contents”. WMS Journal of Management 9, no. 3 (July 30, 2020). Accessed October 25, 2020. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/wms/article/view/243610.