วารสารการจัดการกองบรรณาธิการ. “Author Guidelines”. WMS Journal of Management 6, no. 1 (January 26, 2017). Accessed September 20, 2021. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/wms/article/view/75772.