1.
วารสารการจัดการก. Editorial Board. WU [Internet]. 2018Jan.29 [cited 2020Oct.31];7(1). Available from: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/wms/article/view/110392