1.
วารสารการจัดการก. Editorial Board. WU [Internet]. 2018Jul.13 [cited 2020Nov.26];7(Special). Available from: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/wms/article/view/134284