1.
วารสารการจัดการก. Contents. WU [Internet]. 2018Sep.24 [cited 2020Jun.7];7(3). Available from: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/wms/article/view/147011