1.
วารสารการจัดการก. Contents. WU [Internet]. 2019Jan.26 [cited 2020Aug.14];8(1). Available from: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/wms/article/view/168138