1.
วารสารการจัดการก. Author Guidelines. WU [Internet]. 2017Jan.26 [cited 2021Sep.20];6(1). Available from: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/wms/article/view/75772