Return to Article Details การศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้นำของผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของครูผ่านบทบาทตัวแปรคั่นกลางของความไว้วางใจ: แบบจำลองสมการโครงสร้างพหุระดับ Download Download PDF