การศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้นำของผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของครูผ่านบทบาทตัวแปรคั่นกลางของความไว้วางใจ: แบบจำลองสมการโครงสร้างพหุระดับ

Main Article Content

กฤษณา พรหมชาติ
วิษณุพงษ์ โพธิพิรุฬห์

Abstract

ภาวะผู้นำ ถือเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยเฉพาะในบริบทที่มีความไม่แน่นอนอย่างเช่นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้นำ
ของผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของบุคลากรครู
โดยมุ่งความสนใจไปที่อิทธิพลของภาวะผู้นำสองลักษณะ คือ ภาวะผู้นำแบบเน้นงาน และภาวะผู้นำแบบเน้นคน รวมทั้งต้องการศึกษาบทบาทตัวแปรคั่นกลางของความไว้วางใจสองประเภท คือ ความไว้วางใจบนพื้นฐานความรู้ความเข้าใจ และความไว้วางใจบนพื้นฐานอารมณ์ความรู้สึก ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างครูในโรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 779 คน จากโรงเรียน 82 แห่ง ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์แบบจำลองสมการโครงสร้างแบบพหุระดับ ผลการวิจัยพบว่า แบบจำลองสมการโครงสร้างที่พัฒนาขึ้นมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (c2 = 4.94, df = 4, p = 0.2935, RMSEA = 0.02, CFI = 0.99, TLI = 0.99, SRMR ระดับบุคคล = 0.02 และระดับองค์กร = 0.01) โดยในการวิเคราะห์ในระดับบุคคล พบว่า ภาวะผู้นำทั้งสองแบบส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของครูผ่านตัวแปรความไว้วางใจบนพื้นฐานความรู้ความเข้าใจและความไว้วางใจบนพื้นฐานอารมณ์ความรู้สึก ส่วนการวิเคราะห์ในระดับโรงเรียนพบว่า ภาวะผู้นำทั้งสองแบบส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของครูผ่านความไว้วางใจบนพื้นฐานอารมณ์ความรู้สึกเพียงอย่างเดียว

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
พรหมชาติก., & โพธิพิรุฬห์ว. (2020). การศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้นำของผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของครูผ่านบทบาทตัวแปรคั่นกลางของความไว้วางใจ: แบบจำลองสมการโครงสร้างพหุระดับ. วารสารพฤติกรรมศาสตร์ (Warasan Phuettikammasat), 26(1), 61-81. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/BSRI/article/view/221338
Section
Research Article

References

Archavanitkul, K., Vajanasara, K., & Siangdang, H. (2006). Khwāmrunrǣng læ khwāmtāi phāitai nayōbāi rat: Kō̜ranī sām čhangwat chāidǣn phāk tai. Retrieved March 31, 2018, from https://www.ipsr.mahidol.ac.th/IPSR/AnnualConference/ConferenceII/Article/Article12.htm.
Bagozzi, R. P., & Yi, Y. (1988). On the evaluation of structural equation models. Journal of the Academy of Marketing Science, 16(1), 74-94.
Bandura, A. (1977). Social learning theory. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.
Bass, B. M. (1990). Bass & Stogdill's handbook of leadership. New York: Free Press.
Blau, P. M. (1964). Exchange and power in social Life. Wiley, New York.
Borman, W. C., & Motowidlo, S. M. (1993). Expanding the criterion domain to include elements of contextual performance. Personnel selection in organizations; San Francisco: Jossey-Bass, 71.
Brooks, M. C. (2015). School principals in Southern Thailand: Exploring trust with community leaders during conflict. Educational Management Administration & Leadership, 43(2), 232-252.
Colquitt, J. A., Baer, M. D., Long, D. M., & Halvorsen-Ganepola, M. D. K. (2014). Scale indicators of social exchange relationships: A comparison of relative content validity. Journal of Applied Psychology, 99(4), 599-618.
Colquitt, J. A., LePine, J. A., Piccolo, R. F., Zapata, C. P., & Rich, B. L. (2012). Explaining the justice–performance relationship: Trust as exchange deepener or trust as uncertainty reducer? Journal of Applied Psychology, 97(1), 1-15.
Conger, J. A., & Kanungo, R. N. (1987). Toward a behavioral theory of charismatic leadership in organizational settings. Academy of Management Review, 12(4), 637-647.
Cropanzano, R., & Mitchell, M. S. (2005). Social exchange theory: An interdisciplinary review. Journal of Management, 31(6), 874-900.
Day, D. V., & Lord, R. G. (1988). Executive leadership and organizational performance: Suggestions for a new theory and methodology. Journal of Management, 14(3), 453-464.
Derue, D. S., Nahrgang, J. D., Wellman, N., & Humphrey, S. E. (2011). Trait and behavioral theories of leadership: An intergration and meta-analytic test of their relative validity. Personnel Psychology, 64(1), 7-52.
Dirks, K. T., & Ferrin, D. L. (2002). Trust in leadership: Meta-analytic findings and implications for research and practice. Journal of Applied Psychology, 87(4), 611-628.
Drucker, P. F. (2007). Management challenges for the 21st century. Routledge.
Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Structural equation models with unobservable variables and measurement error: Algebra and statistics. Journal of Marketing Research, 18(3), 382-388.
Fiedler, F. E. (1971). Leadership. New York: General Learning Press.
Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. (2010). Multivariate data analysis: A global perspective. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall
Hersey, P., Blanchard, K. H., & Johnson, D. E. (1996). Management of organizational behavior utilizing human resources (7th ed). Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall.
Holtz, B. C., & Harold, C. M. (2013). Effects of leadership consideration and structure on employee perceptions of justice and counterproductive work behavior. Journal of organizational behavior, 34(4), 492-519.
House, R. J., Hanges, P. J., Javidan, M., Dorfman, P. W., & Gupta, V. (2004). Culture, leadership, and organizations: The globe study of 62 societies. Sage publications.
Hox, J. J. (2010). Multilevel analysis: Techniques and applications. Second Edition. New York: Routledge.
Jaisong, W., & Leenawong, M. (2014). Phāwa phū nam khō̜ng phūbō̜rihān thī mī phon tō̜ khwāmphưngphō̜čhai nai kān patibat ngān khō̜ng phanakngān thanākhān phānit nai Krung Thēp Mahā Nakhō̜n. Academic Journal for Humanities and Social Sciences, 22(38), 269-290.
Judge, T. A., Piccolo, R. F., & Ilies, R. (2004). The forgotten ones? The validity of consideration and initiating structure in leadership research. Journal of Applied Psychology, 89(1), 36-51.
Khamphon, R. (2012). Saphāp kānčhatkān sưksā nai čhangwat chāidǣn phāk tai. Semi-Academic Journal, 33(3), 79-82.
Lambert, L. S., Tepper, B. J., Carr, J. C., Holt, D. T., & Barelka, A. J. (2012). Forgotten but not gone: An examination of fit between leader consideration and initiating structure needed and received. Journal of Applied Psychology, 97(5), 913-930.
LeBreton, J. M., & Senter, J. L. (2008). Answers to 20 questions about interrater reliability and interrater agreement. Organizational Research Methods, 11(4), 815-852.
Mayer, R. C., Davis, J. H., & Schoorman, F. D. (1995). An integrative model of organizational trust. Academy of Management Review, 20(3), 709-734.
McAllister, D. J. (1995). Affect-based and cognition-based trust as foundations for interpersonal cooperational in organizations. Academy of Management Journal, 38(1), 24-59.
Muthén, L. K., & Muthén, B. O. (1998-2012). Mplus user’s guide: Statistical analysis with latent variables (7th ed.). Los Angeles, CA: Muthén & Muthén.
Namjaidee, S. (2005). Khunnaphāp chīwit læ panhā nai kānthamngān thī mī ʻitthiphon tō̜ khwāmphưngphō̜čhai nai kānthamngān læ nǣonōm phrưttikam kān lāʻō̜k khō̜ng bukkhalākō̜n mahāwitthayālai rātchaphat sūan Dusit. (Master of Business Administration Degree in Marketing). Srinakharinwirot University.
Pannitayapong, V., & Wisalaporn, S. (2011). Kānphatthanā tūa bong chī khunnaphāp chīwit kānthamngān khō̜ng khrū nai sangkhom phahu watthanatham sām čhangwat chāidǣn phāk tai. Education Journal, 22(2), 13-25.
Piccolo, R. F., Bono, J. E., Heinitz, K., Rowold, J., Duehr, E., & Judge, T. A. (2012). The relative impact of complementary leader behaviors: Which matter most?. The Leadership Quarterly, 23(3), 567-581.
Preacher, K. J., Zyphur, M. J., & Zhang, Z. (2010). A general multilevel SEM framework for assessing multilevel mediation. Psychological Methods, 15(3), 209.
Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2013). Organizational behavior (15th ed.). New Jersey: Pearson Education. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall.
Stogdill, R. M. (1963). Manual for the leader behavior description questionnaire-Form XII: An experimental revision. Bureau of Business Research, College of Commerce and Administration, Ohio State University.
Stogdill, R. M. (1974). Handbook of leadership: A survey of theory and research. New York: Free Press.
Wang, L., Yeung, J. H. Y., & Zhang, M. (2011). The impact of trust and contract on innovation performance: The moderating role of environmental uncertainty. International Journal of Production Economics, 134(1), 114-122.
Williams, L. J., & Anderson, S. E. (1991). Job satisfaction and organizational commitment as predictors of organizational citizenship and in-role behaviors. Journal of Management, 17(3), 601-617.
Yukl, G., Gordon, A., & Taber, T. (2002). A hierarchical taxonomy of leadership behavior: Integrating a half century of behavior research. Journal of Leadership & Organizational Studies, 9(1), 15-32.
Zhu, Y., & Akhtar, S. (2013). How transformational leadership influences follower helping behavior: The role of trust and prosocial motivation. Journal of organizational behavior, 35(3), 373-392.