กลับไปที่รายละเอียดของบทความ คุณลักษณะของผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษาในศตวรรษที่21 ของวิทยาลัยชุมชน สังกัดสถาบันวิทยาลัยชุมชน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF